Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 7.30 μμ στην καφετέρια του Cine Studio

Η σύγκληση Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης αποσκοπεί στη παρουσίαση και ψήφιση του νέου Καταστατικού, το οποίο έχει τροποποιηθεί και εναρμονιστεί βάση της νέας ισχύουσας Νομοθεσίας Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018, από το οποίο κάθε εγγεγραμμένο Σωματείο επιβάλλεται να τροποποιήσει, ώστε αυτό να συνάδει με τις απαιτήσεις που τίθενται από την εν λόγω Νομοθεσία, ως οι μεταβατικές διατάξεις του σχετικού Νόμου (εδάφιο (3) άρθρου 55).